PODCAST VŨ CAO CƯỜNG – NHÀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Việc đào tạo con người là vô cùng quan trọng cho sự phát triển xã hội và đất nước. Chính vì thế, Vũ Cao Cường đã thành lập Công ty đào tạo...