S1E8 – Tập 8: Hoa không kết quả (Kết) – Truyện NỤ HÔN CỦA SÓI | Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm | Swipe Mango

Tập 8 Hoa không kết quả (Kết) - Truyện NỤ HÔN CỦA SÓI Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm Swipe Mango Mời bạn nghe audio truyện ngôn tình Nụ hôn của sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được sản xuất bởi Swipe Mango. Nếu An Dĩ Phong không tính...

S1E7 – Tập 7: Hoa không kết quả (Đầu) – Truyện NỤ HÔN CỦA SÓI | Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm | Swipe Mango

Tập 7 Hoa không kết quả (Đầu) - Truyện NỤ HÔN CỦA SÓI Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm Swipe Mango Mời bạn nghe audio truyện ngôn tình Nụ hôn của sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được sản xuất bởi Swipe Mango. Nếu An Dĩ Phong không tính...

S1E6 – Tập 6: Nhân duyên nghiệp chướng (Kết) – Truyện NỤ HÔN CỦA SÓI | Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm | Swipe Mango

Nội dung Tập 6: Nhân duyên nghiệp chướng (Kết) Mời bạn nghe audio truyện ngôn tình Nụ hôn của sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được sản xuất bởi Swipe Mango. Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai...

S1E5 – Tập 5: Nhân duyên nghiệp chướng (Đầu) – Truyện NỤ HÔN CỦA SÓI | Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm | Swipe Mango

Nội dung Tập 5 Mời bạn nghe audio truyện ngôn tình Nụ hôn của sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được sản xuất bởi Swipe Mango. Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình...

S1E4 – Tập 4: Mối thù giết cha (Kết) – Truyện NỤ HÔN CỦA SÓI | Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm | Swipe Mango

Nội dung Tập 4 Mời bạn nghe audio truyện ngôn tình Nụ hôn của sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được sản xuất bởi Swipe Mango. Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình...

S1E3 – Tập 3: Mối thù giết cha (Đầu) – Truyện NỤ HÔN CỦA SÓI | Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm | Swipe Mango

Nội dung Tập 3 Mối thù giết cha (Đầu). Mời bạn nghe audio truyện ngôn tình Nụ hôn của sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được sản xuất bởi Swipe Mango. Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói...

S1E2 – Tập 2: Không thể quay đầu lại- Truyện NỤ HÔN CỦA SÓI | Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm | Swipe Mango

Nội dung Tập 2 Mời bạn nghe audio truyện ngôn tình Nụ hôn của sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được sản xuất bởi Swipe Mango. Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình là đàn...

Tập 1: Chương 1-1 – Mở đầu – Truyện NỤ HÔN CỦA SÓI | Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm | Swipe Mango

Nội dung Mời bạn nghe audio truyện ngôn tình Nụ hôn của sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được sản xuất bởi Swipe Mango. Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình là đàn ông! Nếu An...