Chương 17: Kích Tình Trong Xe (Phần 3) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 16: Kích Tình Trong Xe (Phần 2) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 15: Kích Tình Trong Xe (Phần 1) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 14: Gọi Cho Tôi Khi Cô Cần (Phần 2) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 13: Gọi Cho Tôi Khi Cô Cần (Phần 1) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 12: Người Em Trai Từ Trên Trời Rơi Xuống (Phần 4) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 11: Người Em Trai Từ Trên Trời Rơi Xuống (Phần 3) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 10: Người Em Trai Từ Trên Trời Rơi Xuống (Phần 2) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 9: Người Em Trai Từ Trên Trời Rơi Xuống (Phần 1) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải...

Chương 8: Ngày Cấm (Phần 5) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 7: Ngày Cấm (Phần 4) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải...

Chương 6: Ngày Cấm (Phần 3) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 5: Ngày Cấm (Phần 2) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 4: Ngày Cấm (Phần 1) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 3: Đêm Thác Loạn (Phần 2) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 2: Đêm Thác Loạn (Phần 1) | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...

Chương 1: Tôi Muốn Hắn Phục Vụ Đêm Nay | Mộng Dục | Huyền Namida | Swipe Mango

Một cô gái ngán ngẩm với việc bị lừa tình và những lời dối trá của gia đình. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cô giãy giụa muốn bùng cháy. Cô muốn buông tha bản thân một lần. Ai ngờ cô lại rơi vào tay hắn! Hắn không phải là...