S1E8 – Tập 8: Vấn đề quyền sở hữu – Truyện ngôn tình ALL IN LOVE | Tác giả: Cố Tây Tước | Swipe Mango

Mời bạn nghe audio truyện Dụ tình - Lời mời của boss thần bí của tác giả Ân Tầm được sản xuất bởi Swipe Mango. Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi...

S1E7 – Tập 7: Lời ngon tiếng ngọt – Truyện ngôn tình ALL IN LOVE | Tác giả: Cố Tây Tước | Swipe Mango

Mời bạn nghe audio truyện Dụ tình - Lời mời của boss thần bí của tác giả Ân Tầm được sản xuất bởi Swipe Mango. Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi...

S1E6 – Tập 6: Mùa hè đầu tiên – Truyện ngôn tình ALL IN LOVE | Tác giả: Cố Tây Tước | Swipe Mango

Mời bạn nghe audio truyện All in love của tác giả Ân Tầm được sản xuất bởi Swipe Mango. Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một...

S1E5 – Tập 5: Đính hôn – Truyện ngôn tình ALL IN LOVE | Tác giả: Cố Tây Tước | Swipe Mango

Mời bạn nghe audio truyện Dụ tình - Lời mời của boss thần bí của tác giả Ân Tầm được sản xuất bởi Swipe Mango. Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi...

S1E4 – Tập 4: Mây Vu sơn khó có mây hơn – Truyện ngôn tình ALL IN LOVE | Tác giả: Cố Tây Tước | Swipe Mango

Mời bạn nghe audio truyện Dụ tình - Lời mời của boss thần bí của tác giả Ân Tầm được sản xuất bởi Swipe Mango. Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt...

S1E3 – Tập 3: Tình yêu của một cậu bé – Truyện ngôn tình ALL IN LOVE | Tác giả: Cố Tây Tước | Swipe Mango

Mời bạn nghe audio truyện Dụ tình - Lời mời của boss thần bí của tác giả Ân Tầm được sản xuất bởi Swipe Mango. Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi...

S1E2 – Tập 2: Nhớ khi còn bé – Truyện ngôn tình ALL IN LOVE | Tác giả: Cố Tây Tước | Swipe Mango

Mời bạn nghe audio Tập 2 Nhớ khi còn bé - Truyện ngôn tình ALL IN LOVE. Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Từ Vi Vũ trăng thanh gió...

S1E1 – Tập 1: Em phản đồi hai người kết hôn! – Truyện ngôn tình ALL IN LOVE | Tác giả: Cố Tây Tước | Swipe Mango

Mời bạn nghe Tập 1: Em phản đồi hai người kết hôn! - Truyện ngôn tình ALL IN LOVE. Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Từ Vi Vũ...