Nếu như chúng ta không cần phải ngủ nữa? – Nếu như? – WAVES

Ngủ là một trong những yêu cầu tất yếu của con người, vì thế chúng ta không thể nào sống mà không ngủ. Tuy nhiên, nếu như chúng ta được phép không ngủ và có thể sống tốt. Điều gì sẽ xảy ra với cuộc sống của chúng ta? Liệu...