#Hatcat: English Pronunciation – Track 41. Ending sounds /-j/ /-k/ ✅ Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 41. Ending sounds /-j/ /-k/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk Biên tập video: PHƯƠNG THƠM :...

#Hatcat: English Pronunciation – Track 40. Ending sounds /-f/ /-g/ ✅ Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 40. Ending sounds /-f/ /-g/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk Biên tập video: PHƯƠNG THƠM :...

#Hatcat: English Pronunciation – Track 39. Ending sounds /-b/ /-d/ ✅ Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 39. Ending sounds /-b/ /-d/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk Biên tập video: PHƯƠNG THƠM :...

#Hatcat: English Pronunciation – Track 38. Ending sounds – General rules ✅ Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 38. Ending sounds - General rules Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk Biên tập video: PHƯƠNG THƠM :...

#Hatcat: English Pronunciation – Track 37. Letter X ✅ Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 37. Letter X Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk Biên tập video: PHƯƠNG THƠM :...

#Hatcat: English Pronunciation – Track 35. Letter C ✅ Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 35. Letter C Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk Biên tập video: PHƯƠNG THƠM :...

#Hatcat: English Pronunciation – Track 34. Vowel + r (är – ər – o͝or) ✅ Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 34. Vowel + r (är - ər - o͝or) Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk Biên tập video: PHƯƠNG THƠM :...

#Hatcat: English Pronunciation – Track 33. Vowel + r (ĕr – īr) ✅ Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 33. Vowel + r (ĕr - īr) Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk Biên tập video: PHƯƠNG THƠM :...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 32. Schwa sound (ə)| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 32. Schwa sound (ə) Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 31. Vowel + r (ôr – ûr)| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 31. Vowel + r (ôr - ûr) Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 30. Vowel + r (îr)| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 30. Vowel + r (îr) Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 29. Vowel + r (âr)| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 29. Vowel + r (âr) Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 28. /ô/ /ä/| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 28. /ô/ /ä/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 27. /ə/ /ou/ /oi/| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 27. /ə/ /ou/ /oi/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 26. /z/| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 26. /z/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 25. /j/| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 25. /j/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 24. /y/| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 24. /y/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 23. /v/ /w/| Tiếng Anh cho người Việt

Waves nền tảng nghe podcast và audio trực tuyến số #1 Việt Nam với hàng triệu chương trình và nội dung âm thanh đa dạng giành riêng cho người Việt. Email ► ...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 22. /t/ aspirated /th/| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 22. /t/ aspirated /th/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 21. /s/| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 21. /s/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 20. /r/| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 20. /r/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 19. /p/ aspirated /ph/| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 19. /p/ aspirated /ph/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on...

Luyện phát âm tiếng Anh – Track 18. /l/ /m/ /n/| Tiếng Anh cho người Việt

Giáo trình Luyện Âm Tiếng Anh dành cho người Việt - English Pronunciation - Track 18. /l/ /m/ /n/ Giảng viên: Cô hatcat_trongsamac - Giảng viên ngôn ngữ học tại Mỹ | Room: ESL on Paltalk...