Privacy Policy – Chính Sách Bảo Mật

Version 0.1 – Last updated January 8th, 2020

When applicable, the English version of the Privacy policy is always the final, legal version.

1. Introduction

Waves is a podcasting platform with curated, localized content that aims to provide users with a great audio experience. To do this, we want users to be able to discover great content. We may collect information about your listening habits, demographic information, and other details in order to improve your experience. Your privacy is very important to us, so we want to be transparent in how we collect and use your data.

This is our Privacy Policy(“Policy”) which will explain how we, Hyper Local Pte ltd (“The Company”) collects and uses users (“Users”) data in the mobile app and website. 

2. The Scope and Purposes of Collection 

When you interact with the mobile app or website, we may request your personal information. This includes, but is not limited to, your email, username, password, phone number. Your personal information is used to create your user profile; under a User’s profile, The Company will save your listening history, bookmarks, content shares in order to provide you with a better listening experience. Your personal information will never be shared with anyone. 

The User is fully responsible for the confidentiality of all service usages as your registered name, password, email. In addition, you are responsible for promptly notifying The Company about any acts of unauthorized use, abuse, security breaches, keeping of the username and password of a third party to take measures to resolve accordingly. You may reach the company at team@waves8.com

The Company may share the aggregate or general information with content creators or partners to improve the listening experience of Waves, develop partnerships, and advise content creators or partners. However, we will never share personally identifiable information with anyone. 

We may also collect the following:

 • App usage data
 • Voluntary mobile usage data
 • Marketing data
 • Mobile device data
 • Social media data (if registered through Facebook or Google.)

3. Scope For Using The Information

The Company will use the information collected from the user for the following purposes:

 • Provide customized listening experiences for Users
 • Community building and interaction between the different mediums of the Company. This includes social media pages, the website (waves8.com), and any possible community features within the mobile application.
 • Prevent activities that negatively impact The Company, the experiences of the Users of The Company, or partners of The Company.
 • Contact and resolve with customers in special cases.

4. Removal of Information

The Company will keep your information indefinitely, for as long as The User has an account registered with The Company. In case you wish to have your information removed or deleted, please contact The Company at team@waves8.com

5. Commitment to protecting User’s data

The Company will make its best effort to protect all of the User’s data. The collection of User’s data is only done with the consent of the User. By using the services of the Company, you agree to the terms noted in the latest version of the Privacy Policy. The Company commits:

 • Ensure not to distribute, transfer, disclose to any third party a User’s personal data.
 • In case of server hosting information being hacked or compromised, which leads to the loss of personal data, the company will inform the Users at the earliest, over email or by phone. 

6. Final Comments

If you, the user, do not agree to any of the terms at any time, then the User should discontinue use of the services of The Company. If you have any questions regarding privacy, please email us at team@waves8.com


Phiên bản 0.1 – Cập nhật lần cuối ngày 8 tháng 1 năm 2020

Khi áp dụng, phiên bản tiếng Anh của Chính sách bảo mật luôn là phiên bản hợp pháp cuối cùng.

1. Giới thiệu

Waves là một nền tảng podcasting với nội dung đa dạng nhằm mục đích cung cấp cho người dùng những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Waves luôn cố gắng để người dùng có thể khám phá ra những nội dung tuyệt vời. Waves có thể thu thập thông tin về thói quen người nghe, thông tin nhân khẩu học và các chi tiết khác của bạn để cải thiện và tăng trải nghiệm của người dùng. Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn minh bạch trong cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. 

Đây là chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (Chính sách dành cho người dùng), sẽ giải thích cách mà chúng tôi – Hyper Local Pte Ltd (Công ty) thu thập và sử dụng dữ liệu của người dùng (“Người dùng”) trong ứng dụng di động và trang web của chúng tôi.

2. Phạm vi và mục đích của bộ sưu tập

Khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân của bạn. Điều này bao gồm: email, tên người dùng, mật khẩu, số điện thoại,… Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để tạo hồ sơ người dùng của bạn trong ứng dụng. Công ty sẽ lưu trữ lịch sử nghe, đánh dấu và chia sẻ nội dung của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm nghe tốt hơn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ cho bất kỳ ai. 

Người dùng hoàn toàn chịu trách nghiệm về tính bảo mật của tất cả các cách sử dụng dịch vụ như tên, mật khẩu, email đã đăng ký. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công ty về mọi hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm an ninh, giữ tên người dùng và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. Bạn có thể liên hệ với công ty tại team@waves8.com

Công ty có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc thông tin chung với những nhà sáng tạo nội dung hoặc đối tác để cải thiện trải nghiệm người nghe của Waves, phát triển mối quan hệ thông qua việc  tư vấn cho nhà sáng tạo nội dung hoặc đối tác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân với bất kỳ ai.

Chúng tôi thu thập những dữ liệu như sau:

 • Dữ liệu sử dụng ứng dụng
 • Dữ liệu sử dụng di động tự nguyện
 • Dữ liệu tiếp thị
 • Dữ liệu thiết bị di động
 • Dữ liệu truyền thông xã hội (nếu được đăng ký thông qua Facebook hoặc Google)

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sẽ sử dụng thông tin được thu thập từ người dùng cho những mục đích sau:

 • Cung cấp trải nghiệm nghe tuỳ chỉnh cho người dùng
 • Xây dựng cộng đồng và tương tác giữa các phương tiện khác nhau của công ty. Điều này bao gồm các trang truyền thông, xã hội, trang web (waves8.com) và bất kỳ tính năng cộng đồng nào có thể có trong ứng dụng di động. 
 • Ngăn chặn các hoạt động có tác động tiêu cực đến công ty, trải nghiệm của người dùng và đối tác của công ty. 
 • Liên hệ và giải quyết với khách hàng trong trường hợp đặc biệt. 

4. Xoá thông tin

Công ty sẽ giữ lại thông tin của bạn vô thời hạn, miễn người dùng vẫn có tài khoản được đăng ký với công ty. Trong trường hợp bạn muốn xoá tài khoản hoặc xoá thông tin của mình, vui lòng liên hệ với công ty tại team@waves8.com.

5. Cam kết bảo vệ dữ liệu của người dùng

Công ty sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ tất cả dữ liệu của người dùng. Việc thu nhập dữ liệu người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của công ty, bạn phải đồng ý với các điều khoản được ghi chú trong phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật. Công ty cam kết:

 • Đảm bảo không phân phối, chuyển nhượng, tiết lộ dữ liệu cá nhân người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hack hoặc bị xâm phạm, dẫn đến mất dữ liệu cá nhân, công ty sẽ thông báo cho người dùng sớm nhất qua email hoặc qua điện thoại.

 6. Lời kết

Nếu bạn, người dùng, không đồng ý với bất cứ điều khoản nào vào bất kỳ lúc nào, thì người dùng có thể ngừng sử dụng các dịch vụ của công ty. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại team@waves8.com

Hãy tải ngay ứng dụng Waves để luôn cập nhật những podcast mới nhất và có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất!
Chia sẻ